V italijanščini se beseda territorio uporablja zelo pogosto. Pomeni ozemlje, območje, a tudi prostor, okolje, kraj, regija, lokalna stvarnost … in se nanaša celo na tamkajšnje gospodarske, predvsem kmetijske dejavnosti.

Raba v slovenščini pa je nekoliko različna, zaradi česar pravimo, da sta territorio in teritorij paronima oz. lažna prijatelja: besedi sta si sicer podobni, a imata (delno) različna pomena in predvsem drugačno rabo.

V slovenščini je teritorij skoraj izključno ozemlje, območje. SSKJ nam daje te primere rabe: teritorij, ki ga obsega država, se je povečal”; “naseliti, zasesti določeni teritorij”; “neraziskan, velik teritorij”; “poplavni teritorij”;ta teritorij nadzorujejo mednarodne vojaške enote”; “nasilna priključitev tujega teritorija”. Svoj teritorij imajo države, divje živali, rastline … in manjšine: gre za območje poselitve, torej za nek fizično omejen prostor.

Če torej rečemo, da je nekdo “odbornik za teritorij”, zveni to nadvse čudno – taka raba je neustrezna; občinski ali deželni odborniki so namreč pristojni za okolje in prostor.

Prav tako neobičajna je raba besedne zveze “(skrbeti za) razvoj teritorija”: običajno razvijamo regijo, kar pomeni, da vlagamo v gospodarski in kulturni napredek določenega območja. Če pobrskamo po konkordančniku Gigafida, opazimo, da se glagol razvijati ob besedi teritorij pojavlja izključno v slovenskih medijih v Italiji, medtem ko ga drugod po Sloveniji, na Koroškem ali v zdomstvu ne zasledimo.

Neustrezna je tudi raba “umeščenost v teritorij”: za tako rabo Gigafida sploh ne daje zadetkov; neka ustanova je lahko umeščena v prostor, v okolje ali v lokalno stvarnost/skupnost.

Gigafida nam daje izredno malo zadetkov tudi za sintagme tipa “šole teritorija”, “šole na teritoriju”, “šola in teritorij”: raba se pojavlja izključno na območju naselitve slovenske manjšine v Italiji, kar pomeni, da je izrazito lokalna. Primerna je torej za neformalne sporazumevalne okoliščine (npr. pogovor med prijatelji iz istega okolja), nikakor pa ne za uradne dopise, javne nagovore, medije in seveda … šolo! 😊 

 

, , , ,
Previous Post
Kateri odgovor bo pravi?
Next Post
Dottore → doktor?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed