KDO SMO

Projekt SMeJSE sta oblikovala vodilna partnerja, ki sta zbrala skupino strokovnjakov za področje italijansko-slovenskega jezikovnega stikanja.

Vodilna partnerja

Strokovni svet

Strokovni referent

Sodelavci

S kom sodelujemo

VODILNA PARTNERJA

Projekt SMeJSE sta oblikovala Dijaški dom Srečka Kosovela – Trst in Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI)

PRIDRUŽENI PARTNERJI

Avtorske objave na platformi SMeJse so nastale v sodelovanju z različnimi projektnimi partnerji:

STROKOVNI SVET

 Strokovni svet je odraz obeh vodilnih partnerjev.
Postavlja smernice, določa cilje in nadzira izvajanje dejavnosti.

Nataša Gliha Komac

Raziskovalka, zaposlena na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, sodelavka pri novem slovarju slovenskega knjižnega jezika, docentka za slovenski jezik.

Susanna Pertot

Psihoterapevtka in docentka psiholingvistike na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem, ukvarja se s psihologijo jezika, otroško dvojezičnostjo, etnično identiteto, vzgojo in jezikovnim načrtovanjem na narodnostno mešanem območju.

Majda Kaučič-Baša

Izredna profesorica za slovenski jezik in sociolingvistiko; ukvarja se sociolingvistiko slovenskega jezika, zlasti s položajem slovenskega jezika v Italiji, predavala je na različnih univerzah v Sloveniji in Italiji.

STROKOVNI REFERENT

 Strokovni referent vodi projektne dejavnosti in koordinira delo skupine sodelavcev.

Matejka Grgič

Jezikoslovka, prevajalka in lektorica; zaposlena kot raziskovalka (SLORI); predava na različnih univerzah in Italiji in Sloveniji.

SODELAVCI

Projektne aktivnosti izvaja širša skupina sodelavcev – to so predvsem jezikoslovci, učitelji, prevajalci, lektorji, grafični oblikovalci in študenti.

Vesna Jagodic

profesorica slovenščine, zgodovine in zemljepisa na Državni Večstopenjski šoli s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom

Marija Kostnapfel

profesorica slovenščine in zgodovine na Trgovskem tehniškem zavodu Žige Zoisa v Gorici

Franc Vaupotič

diplomiran slovenist, učitelj slovenščine

Jana Žigon

pedagoginja in profesorica italijanskega jezika in književnosti, vzgojiteljica v dvojezičnem okolju

Polona Liberšar

slovenistka, zaposlena na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik, učiteljica slovenščine na Univerzi v Padovi

Jaruška Majovski

diplomirana slovenistka in komparativistka, sodelavka Slovenskega raziskovalnega inštituta

Martina Pettirosso

zaposlena na Slovenskem raziskovalnem inštitutu, skrbi za grafično oblikovanje publikacij idr. gradiv

Jasmin Franza

Magistrirala iz prevajanja (slo-ita-eng) na Filozofski fakulteti UL

Menu