Spletni portal
SLOVENŠČINA KOT MANJŠINSKI JEZIK

… je zbirališče novih in že obstoječih orodij, gradiv in informacij
za razvoj jezikovnih veščin in spretnosti v slovenskem jeziku.

Namen portala je spodbujati izpostavljenost različnim rabam živega slovenskega jezika
(narečnim, knjižnim, splošnim pogovornim, žargonskim, slengovskim …)
na območju italijansko-slovenskega jezikovnega stikanja, predvsem v Italiji.

Cilji, ki jih želimo doseči, so:

visoka sporazumevalna zmožnost v slovenskem jeziku in uravnotežena dvojezičnost;
to lahko dosežemo z dodatnim razvojem jezikovnih veščin,
ki bi nam govorcem slovenščine kot manjšinskega jezika omogočale
učinkovito, uspešno in suvereno rabo slovenskega jezika v vseh sporazumevalnih okoliščinah,
tudi v tistih, kjer sicer najpogosteje uporabljamo italijanščino
ali mešanico slovenščine in italijanščine;

nadaljnja raba lokalnih različic (narečij, pogovornih jezikov …)
znotraj slovenskega jezikovnega kontinuuma
na območju in v okolju, kjer je taka raba sprejemljiva in dobrodošla,
hkrati pa razvijanje tudi drugih praks,
ki so splošno razširjene v slovenskem jezikovnem prostoru
in se pri nas težje uveljavljajo zaradi specifičnega statusa slovenščine kot manjšinskega jezika:
od »uradnega« knjižnega jezika
do bolj »neformalnih« oblik splošnega pogovornega jezika, slenga in žargona;

dolgoročno ohranjanje aktivne rabe slovenščine
na območju naselitve avtohtone slovenske narodnostne manjšine v Furlaniji – Julijski krajini.

Portal je namenjen različnim ciljnim skupinam in ponuja raznolike vsebine.

Na domači strani dobite (poleg predstavitve projekta, ki jo pravkar berete)
še predstavitev partnerjev in sodelavcev, najaktualnejše objave iz naših blogov
in nekaj osnovnih podatkov o slovenščini.

Želimo vam prijetno brskanje!