LAŽNI MITI O JEZIKU

V tem podrazdelku dobite seznam najpogostejših zmot in zablod o jeziku, ki nam jih včasih prodajajo kot »nezmotljive resnice« – ki pa ne držijo ali držijo le delno:
od »jezika se naučiš z branjem« do »če se jezika naučiš v otroških letih, ga znaš za vedno« …

Vsa gradiva predstavljajo izsledke znanstvenih raziskav in strokovnih dognanj,
napisana oz. predstavljena pa so poljudno, tako da so dostopna tudi širši javnosti.


V besedilu so sproti navedene hiperpovezave do e-virov in literature (tudi znanstvene),
kjer lahko poglobite posamezne teme in preverite zanesljivost podatkov.

Termina “materni jezik” ali “materinščina” se danes v strokovni literaturi opuščata, ker sta nejasna in zavajajoča; namesto njiju raje uporabljamo izraza “prvi jezik” ali “rojeni govorec”. Prvi jezik je tisti jezik, ki se ga otrok nauči v zgodnjem otroštvu (do 3. leta) pred vsemi ostalimi jeziki – je torej “kronološko prvi”. Po mnenju nekaterih znanstvenikov ta jezik dejansko oblikuje otrokove možgane in potencialno je to jezik, v katerem lahko govorec najbolje razvije svoje sporazumevalne zmožnosti – če so za to seveda dani ustrezni pogoji.

Pogojev za uspešen razvoj sporazumevalnih zmožnosti v nekem jeziku je več; ključna je predvsem stalna in dosledna izpostavljenost različnim rabam jezika

Če npr. govorec dlje časa ni izpostavljen jeziku, ki se ga je naučil v zgodnjem otroštvu (ali če je izpostavljenost neustrezna), bodo tudi sporazumevalne zmožnosti v t. i. “prvem jeziku” zakrknile. Govorec bo imel občutek, da “se mu jezik zatika”: njegova raba prvega jezika, ki naj bi ga sicer najbolje obvladal, bo torej nesuverena, nesigurna, lahko celo neustrezna. Ob daljši neizpostavljenosti jeziku bo lahko govorec celo pozabil svoj prvi jezik oz. se spomnil le nekaj besed ali stavkov. Take pojave opažamo npr. pri migrantih, ki zaradi novih življenjskih okoliščin dlje časa ne uporabljajo svojega prvega (maternega) jezika. Manj izrazite pojave opažamo tudi v t. i. jezikovnih otokih ali polotokih, kjer skupine govorcev svoj prvi (materni) jezik uporabljajo samo v določenih okoliščinah – npr. pri obredju, na kulturnih prireditvah, v šoli …

Ko govorimo o znanju jezikov oz. o stopnji razvoja jezikovnih veščin in sporazumevalnih zmožnosti, zato raje uporabljamo izraz “primarni jezik“: to je jezik, ki ga govorec v določenem trenutku in v določih okoliščinah najbolj suvereno uporablja. “Prvi jezik” in “primarni jezik” pogosto soupadata, ni pa nujno, da je vedno tako.

Vsak govorec ima seveda lahko več prvih jezikov: v zgodnjem otroštvu je bil namreč lahko izpostavljen enemu ali več jezikom. To še ne pomeni, da je tudi v odrasli dobi večjezičen govorec oz. da je njegova večjezičnost uravnovešena. Lahko se namreč zgodi, da potencialno dvojezičen govorec uporablja enega od svojih prvih jezikov vsak dan in v različnih sporazumevalnih okoliščinah, drugega pa samo občasno, pa še takrat npr. samo pri branju: pravimo, da tak govorec ni uravnovešeno dvojezičen.

Branje je koristna vaja, hkrati pa pomembna spretnost: veliko informacij pridobivamo prav z branjem, torej z razbiranjem ubesedenih podatkov. Zato nam pri učenju in usvajanju jezika branje nedvomno pomaga.

A z branjem se naučimo predvsem … brati. Kar je sicer pozitivno, a še zdaleč ne dovolj, če želimo biti suvereni govorci nekega jezika.

Poznamo ljudi, ki dobro razumejo prebrana besedila v nekem jeziku, tega istega jezika pa nato ne znajo sami aktivno uporabljati v vseh sporazumevalnih okoliščinah. Takim govorcem pravimo “pasivni (ali receptivni) govorci”. Pasivno znanje jezika je sicer pomemben prvi korak in ga zato ne gre zanemariti – a to je le prvi korak! Ob branju moramo namreč stalno trenirati še poslušanje, pisanje in govorjenje v vseh jezikih … ne samo v tujih.

Poleg tega moramo paziti, kaj beremo. Književnost nam seveda ponuja poseben estetski in vsebinski užitek. A zato da ustrezno razvijemo svoje jezikovne veščine, moramo biti stalno v stiku s čim različnejšimi vrstami besedil, tudi (in predvsem!) s čisto vsakdanjimi: novicami, spletnimi objavami, oglasi, navodili za uporabo, kuharskimi recepti, nasveti za vrtnarjenje, blogi, forumi – skratka z vsem, kar je napisano v določenem jeziku.

Za razvoj jezikovnih veščin je ključnega pomena, da smo izpostavljeni najrazličnejšim sodobnim besedilom z različnih področij in z najrazličnejšimi vsebinami

Opismenjevanje in šolanje otrok v določenem jeziku sta ključna dejavnika, ki lahko bistveno prispevata k razvoju jezikovnih veščin v tem jeziku. Vsekakor pa nista edina.

Raziskave so pokazale, da več kot dve tretjini vseh svojih jezikovnih “znanj” pridobimo govorci spontano, se pravi s sprotnim usvajanjem jezika v vsakdanjem življenju. V šoli nato to znanje uredimo, “sistematiziramo” in dodatno razvijemo: naučimo se pisati in brati, naučimo se razumevati in sestavljati zahtevnejša besedila, spoznamo književnost, nazadnje pa se naučimo še razmišljati o jeziku in njegovih pojavih.

A kljub vsemu temu ne moremo pričakovati, da bomo jezik uporabljali povsem suvereno, če mu bomo izpostavljeni le v šoli. Naloga šole je, da posreduje določena znanja in da razvije točno določene spretnosti in veščine (ki jim pri nas pogosto pravimo kar kompetence). Vseh rab jezika pa vendarle ne moremo razvijati v šoli. Kako se naročimo na pregled pri zdravniku? Kako opišemo frizerki pričesko, ki nam je všeč? Kako povemo mestnemu redarju, zakaj je prišlo do prometne nesreče? Kako uspešno prevedemo neki obrazec? Kako odpremo račun na banki? Kako pošljemo priporočeni dopis s povratnico? Kako priznamo dakletu ali fantu, da nam je všeč? To so samo nekateri primeri “nešolske” rabe jezika – tiste rabe, ki je pač ne moremo ustrezno natrenirati, če smo jeziku izpostavljeni samo v šoli. Vsega tega (ina marsi česa drugega) se naučimo samo z življenjem v okolju, kjer je določeni jezik primarni sporazumevalni kod.

Zato je nujno, da si redno zagotovimo “popolno potopitev” v taka okolja in da je so naše “jezikovne kopeli” čim bolj učinkovite. Pri tem nam danes lahko pomaga tudi splet, saj nam omogoča vsaj virtualni stik z živo rabo različnih jezikov, ki so od nas oddaljeni … le za klik!

Ravno nasprotno!

Raziskave so dokazale, da so se govorci, ki so v zgodnjem otroštvu spoznali (tudi) narečje, v šoli hitreje naučili pravil knjižnega jezika, obenem pa so tudi lažje usvajali tuje jezike.

Pogoj za učinkovito usvajanje jezika je ustrezna izpostavljenost – kar mdr. tudi pomeni, da mora biti otrok v stiku z razčnimi zvrstmi jezika, od narečja do pogovornega in knjižnega jezika. Če se torej z otrokom pogovarjamo v narečju, obenem pa mu nudimo tudi dovolj priložnosti, da posluša npr. pravljice v knjižni slovenščini ali da spozna pogovorne različice jezika, ki se uporabljajo v posameznih sporazumevalnih okoliščinah, je to za otroka velika prednost.

Več o tem si preberite v razdelku SLOVENŠČINA 360°.

Interference, kalki in “tujke” (ki jim strokovno raje pravimo izposojenke) so čisto običajni jezikovni pojavi. Če bi iz jezika črtali vse, kar je tuje, bi Slovenci ostali brez avtocest (kalk iz nemščine), miši (prevzeta beseda iz stare grščine), hlač (iz srednjeveške latinščine), slovarjev (iz ruščine), kravat (iz hrvaščine) in še marsičesa drugega. 

Je pa res, da zahteva “uvažanje” besed in besednih zvez v jezik veliko mero jezikovne ozaveščenosti. Vedeti moramo, katere tuje prvine so že splošno sprejete, katere pa govorci še vedno percipiramo kot “eksotične”. Tudi slednje seveda lahko uporabljamo, a paziti moramo, da bo naše besedilo (pisno ali ustno) še vedno razumljivo in sprejemljivo – da torej ne bo smešno ali celo popolnoma nejasno.

Z interefencami, kalki in tujkami se lahko malo bolj prosto poigramo v neformalnih okoliščinah, v pogovoru s prijatelji, ki jim je taka raba jezika znana in domača. Prav tako lahko z jezikom eksperimentiramo tudi v literarnih delih – v poeziji, romanih in gledaliških predstavah. V formalnih okoliščinah – tudi na lokalni ravni! – pa uporabljamo standardne oblike jezika, torej take, ki ne zvenijo čudno ali neobičajno; to splošno navodilo velja na primer za medije, šolo, javno upravo, vse javne in javnosti dostopne napise, dokumente, uradne dopise, nastope, govore in druge sorodne okoliščine.

Predvsem moramo na jasnost, nedvoumnost in doslednost paziti pri strokovni terminologiji, ki se pojavlja v vseh zgoraj omenjenih okoliščinah.

Ljudje so vedno uporabljali različne jezikovne zvrsti, narečja, mešanice in žargone. V vseh jezikih je bilo od nekdaj veliko tujk in prevzetih besed.

Pregled starejših virov (tudi slovnic, slovarjev, književnosti …) nam nedvomno dokazuje, da so bile sporazumevalne prakse vedno zelo pestre. Znanstvenih dokazov, da bi ljudje v preteklosti “govorili lepše”, ni.

Spodnji objavi sta iz revije Galeb št. 5 in 6, letnik 5 (1959) in dokazujeta, da so bili npr. pojavi italijansko-slovenskega jezikovnega stikanja vedno prisotni:

 

 

↓ Več o tem: ↓

Če odgovora na svoja vprašanja in dileme ne dobite v tem razdelku,

obiščite druge razdelke naše PREDAVALNICE

ali potrkajte na vrata JEZIKOVNE SVETOVALNICE.