Pomen glasovnega zavedanja v dvojezičnem vrtcu v Špetru: magistrsko delo

Jasmina Klanjšček utemeljuje pomen svojega magistrskega dela za slovensko skupnost v Italiji tako:

Magistrsko delo je doprinos k spoznavanju šolskega življenja v Benečiji. Obsega poglobljen prikaz zgodovine, realnosti in jezikovne problematike špetrske večstopenjske šole, v Italiji edine šole, v kateri se pouk in dejavnosti enakomerno odvijajo v slovenskem in italijanskem jeziku po modelu »en človek – en jezik«. Po tem prikazu je predstavljena kvalitativna raziskava, izvedena na starostno heterogeni skupini 14 otrok iz špetrskega dvojezičnega vrtca, s katerimi smo izvedli dva sklopa dejavnosti na temo zime in pusta. Z njo smo želeli ugotoviti, katere dejavnosti so v tem medkulturnem in večjezičnem kontekstu bolj učinkovite za razvijanje slušno-glasovnega zaznavanja in jezikovnega napredovanja otrok, katere pa manj. Upoštevajoč specifiko špetrskega vrtca, v katerega se vpisujejo pretežno jezikovno popolni začetniki in se pouk odvija le delno v slovenščini, smo za analizo lahko izbrali le začetne ravni glasovnega zavedanja (členitev povedi na besede in besed na zloge, ugotavljanje dolžine besed in prvih glasov ter ugotavljanje zadnjih glasov v rimah). Upoštevajoč značilnosti otrok je bilo potrebno skrbno izbrati pristope in metode glede na predpise strokovno obdelanih smernic poučevanja slovenskega jezika kot drugega jezika. Zato je lahko načrt dejavnosti s cilji, metodami, oblikami dela in pripomočki ter njihova izvedba primer dobre prakse in izhodišče za dopolnjevaje z utrjevanjem nadaljnjih faz glasovnega zavedanja do najvišje ravni, tj. fonemskega zavedanja.

 

 

Dostop do magistrske naloge:

Jasmina Klanjšček: Pomen glasovnega zavedanja v dvojezičnem vrtcu v Špetru.

Koper: Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem, 2022.

magistrsko delo, poučevanje, spletiščeŠ
Previous Post
Poletni tečaji slovenščine
Next Post
Primerjava med italijanskim in slovenskim šolskim sistemom na ravni profesionalnega razvoja vzgojiteljev predšolskih otrok: magistrsko delo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed