Pomen glasovnega zavedanja v dvojezičnem vrtcu v Špetru: magistrsko delo

Jasmina Klanjšček utemeljuje pomen svojega magistrskega dela za slovensko skupnost v Italiji tako:

Magistrsko delo je doprinos k spoznavanju šolskega življenja v Benečiji. Obsega poglobljen prikaz zgodovine, realnosti in jezikovne problematike špetrske večstopenjske šole, v Italiji edine šole, v kateri se pouk in dejavnosti enakomerno odvijajo v slovenskem in italijanskem jeziku po modelu »en človek – en jezik«. Po tem prikazu je predstavljena kvalitativna raziskava, izvedena na starostno heterogeni skupini 14 otrok iz špetrskega dvojezičnega vrtca, s katerimi smo izvedli dva sklopa dejavnosti na temo zime in pusta. Z njo smo želeli ugotoviti, katere dejavnosti so v tem medkulturnem in večjezičnem kontekstu bolj učinkovite za razvijanje slušno-glasovnega zaznavanja in jezikovnega napredovanja otrok, katere pa manj. Upoštevajoč specifiko špetrskega vrtca, v katerega se vpisujejo pretežno jezikovno popolni začetniki in se pouk odvija le delno v slovenščini, smo za analizo lahko izbrali le začetne ravni glasovnega zavedanja (členitev povedi na besede in besed na zloge, ugotavljanje dolžine besed in prvih glasov ter ugotavljanje zadnjih glasov v rimah). Upoštevajoč značilnosti otrok je bilo potrebno skrbno izbrati pristope in metode glede na predpise strokovno obdelanih smernic poučevanja slovenskega jezika kot drugega jezika. Zato je lahko načrt dejavnosti s cilji, metodami, oblikami dela in pripomočki ter njihova izvedba primer dobre prakse in izhodišče za dopolnjevaje z utrjevanjem nadaljnjih faz glasovnega zavedanja do najvišje ravni, tj. fonemskega zavedanja.

 

 

Dostop do magistrske naloge:

Jasmina Klanjšček: Pomen glasovnega zavedanja v dvojezičnem vrtcu v Špetru.

Koper: Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem, 2022.

, ,
Previous Post
Poletni tečaji slovenščine
Next Post
Primerjava med italijanskim in slovenskim šolskim sistemom na ravni profesionalnega razvoja vzgojiteljev predšolskih otrok: magistrsko delo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed