Tečaji slovenščine kot drugega/tujega jezika

Priložena zgibanka prinaša seznam tečajev slovenščine kot drugega/tujega jezika, ki so trenutno na voljo v Furlaniji – Julijski krajini in v bližnji Sloveniji (ponudba v marcu 2021). V skladu z ukrepi za omilitev in odpravo posledic širjenja bolezni COVID-19 je večina tečajev trenutno na voljo le v spletni obliki. Za podrobnejše informacije o tečajih se obrnite na organizatorje.

Zgibanka: Tečaji slovenščine / Corsi di sloveno

Zgibanko je pripravil Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI).

Glej tudi:  Učenje slovenščine od zgodnjega otroštva do mladostništva – nasveti staršem.

 

 

Il pieghevole allegato riporta l’elenco dei corsi di sloveno come lingua seconda/straniera attualmente disponibili nel Friuli Venezia Giulia e nella vicina Slovenia (offerta al marzo 2021). In linea con le disposizioni vigenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 la gran parte dei corsi è attualmente disponibile nella sola modalità online. Per maggiori informazioni sui singoli corsi si consiglia tuttavia di contattare gli enti organizzatori.

Il pieghevole è stato prodotto dallo SLORI – Slovenski raziskovalni inštitut / Istituto sloveno di ricerche: Tečaji slovenščine / Corsi di sloveno.

 

 

spletiščeD, spletiščeŠ, spletiščeU, spletiščeUD, tečaj, učenje
Previous Post
Uporaba korpusov za raziskovanje slovenščine
Next Post
Učni list: Dovršni in nedovršni glagoli

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed