Tudi (in predvsem!) v formalnem, celo institucionalnem okolju pogosto slišimo in beremo o posegih: “posegi razpravljalcev so bili zanimivi; poslanec je v svojem posegu nagovoril prisotne; prosim, da za posege stopite k mikrofonu …”

Beseda poseg sicer v slovenskem jeziku obstaja … a ni prevod italijanske besede intervento.

V italijanščini je intervento tudi “l’atto di /…/ prendere la parola in una discussione, in un convegno e sim.” (Treccani) oz.  “il discorso pronunciato” (Garzanti), v slovenščini pa beseda poseg nima tega pomena oz. je njena raba s tem pomenom le obrobna.

Po SSKJ je poseg “dejanje, s katerim se odločilno vpliva na potek česa”. V normativnih virih, zbranih na portalu fran.si, dobimo te primere rabe: “nepremišljeni posegi v naravos takim posegom je hotel preprečiti najhujše / poseg s škarjami / različni administrativni posegivojaški poseg je bil neuspešen / kirurški poseg”. Pri glagolu poseči navaja slovar tudi rabo “poseči v diskusijo, obravnavo, razpravo”.

Poseg torej NI sopomenka za govor, nagovor, zagovor, odgovor, interpelacijo, vprašanje, opomin, pričevanje, prispevek, predstavitev ali še kaj drugega in ga v kontekstih institucionalnih razprav, sej, sestankov, konferenc in simpozijev NE moremo uporabljati za prevod italijanske besede intervento.

Konkordančnik Gigafida nam sicer ponuja nekaj realnih primerov rabe glagola poseči v besedni zvezi “poseči v razpravo” (50 konkordanc) in par primerov sorodne rabe samostalnika poseg (12 konkordanc, od katerih so 4 iz medijev, ki izhajajo v Italiji) – za primerjavo: primerov rabe “poseg v naravo” je na konkordančniku Gigafida nekaj več kot 800, “poseg v okolje” 930, “poseg v prostor” pa skoraj 4.150.

To pomeni, da je prevod intervento → poseg približno razumljiv, če ob glagolu poseči (in ob samostalniku poseg) stoji še dopolnilo “v razpravo”, sicer pa je poseg le tisto dejanje, s katerim na trenutno stanje odločilno vplivajo vojaki, policisti, kirurgi … nikakor pa ne politiki ali na splošno razpravljalci.

Stavek “uspešen poseg predsednika na konferenci” zveni torej nekako takole, kot če bi moral predsednik med konferenco gasiti kak požar ali s pendrekom krotiti nasilneže … Najbrž pa je predsednik le uspešno predstavil svoje mnenje, stališče ali predlog.

 

 

 

#avtorSMeJse, #besede, #JezikivStiku, besedišče, predavalnicaŠ, učilnicaD
Previous Post
Dottore → doktor?
Next Post
Sara Brezigar: O jeziku, identiteti in manjšini*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed